Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.
Regionálny úrad školskej správy (RÚŠS)

Regionálne úrady školskej správy sa zriaďujú ako orgány miestnej štátnej školskej správy v sídle každého kraja k 1. januáru 2022 a ako samostatné právne subjekty od tohto termínu budú vykonávať doterajšiu agendu odborov školstva okresných úradov v sídle kraja.

Kontakty

Riaditeľ regionálneho úradu školskej správy

RNDr. Bc. Mária Takáčová
riaditeľ

Sekretariát riaditeľa

Mgr. Štefan Šimočko
sekretariát
sekretariát, podateľňa

Osobný úrad

Ing. Viera Mariňáková
vedúca osobného úradu
Bc. Natália Procházková
štatistik
Mgr. Miloš Križan
informatik
Mgr. Adriána Smreková
kontrola
Mgr. Ján Frišnič
kontrola
Mgr. Mária Chalupková
kontrola
Bc. Mária Batiková
personalistika, mzdy
JUDr. Martin Eštočák
právnik

Odbor metodiky

Mgr. Mária Halecká
vedúca odboru
Mgr. Henrieta Wintnerová
metodik pre ZŠ, MŠ
Mgr. Tomáš Kolárik
metodik pre ZŠ, MŠ , predmetové súťaže
Mgr. Miroslava Mňahončaková
metodik pre ZŠ, MŠ, ZUŠ
Mgr. Marta Iličková
metodik pre ZŠ, MŠ
Ing. Tatiana Lörincová
metodik pre stredné školy
Mgr. Mária Smetanková
metodik školské jedálne
Mgr. Miloš Jakubík
metodik pre stredné školy, športové súťaže
PhDr. Marek Havrila, PhD.
metodik pre špeciálne školy a ŠZ

Odbor ekonomiky

Ing. Martin Smrek
poverený vykonávaním funkcie vedúceho odboru ekonomiky
Ing. Anna Koščová
rozpočet, analýzy
Ing. Marta Rybárová
rozpočet, analýzy
Ing. Jarmila Hrabčáková
rozpočet, analýzy
Ľudmila Longauerová
rozpočet vlastného úradu
Ing. Ivana Aľušíková
účtovníctvo, výkazníctvo
Ing. Miroslava Červená
metodik účtovníctva
Ing. Viktória Smreková
správa vnútornej prevádzky
Ing. Mariana Medvecová
investičná činnosť, VO
Ing. Anna Oravcová
rozpočet, analýzy
Ing. Alena Aľušíková
správa vnútornej prevádzky

GDPR

Regionálny úrad školskej správy v Prešove, Tarasa Ševčenka 3927/11, 080 01 Prešov
Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov