Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Jazykové kurzy pre šk. rok 2023/2024

Podľa § 8c ods. 1 písm. c) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov môže ministerstvo v rámci dohodovacieho konania so zriaďovateľom na jeho žiadosť upraviť objem pridelených normatívnych finančných prostriedkov na podporné opatrenie, ktorým je poskytovanie kurzu vyučovacieho jazyka školy alebo inej podpory pri osvojovaní si vyučovacieho jazyka školy.

Pre školský rok 2023/2024 ministerstvo pridelí finančné prostriedky na základný a rozširujúci jazykový kurz pre deti cudzincov podľa § 146 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. MŠVVaŠ SR bude akceptovať žiadosti škôl a zriaďovateľov za mesiace september až december 2023 predložené vo formulári na mesiace január až august (starý formulár) https://www.minedu.sk/jazykovy-kurz-pre-deti-cudzincov-januar-az-august-2023/ a aj vo formulári na mesiace september až december (nový formulár) https://www.minedu.sk/jazykovy-kurz-podporne-opatrenie/.