Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Bezúhonnosť nových zamestnancov

Bezúhonnosť sa podľa § 15, ods. 3 zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov preukazuje odpisom registra trestov.

 

Úspešný uchádzač o výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca podľa §15a, ods. 1 preukazuje bezúhonnosť v:

a) prvom pracovnoprávnom vzťahu, v ktorom bude vykonávať pracovnú činnosť

b) pracovnoprávnom vzťahu, v ktorom bude vykonávať pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca a pred ktorým nevykonával pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca počas najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov

c) pracovnoprávnom vzťahu, v ktorom bude vykonávať pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca v škole alebo v školskom zariadení a pred ktorým vykonával pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca v zariadení sociálnej pomoci,

d) pracovnoprávnom vzťahu, v ktorom bude vykonávať pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca v škole alebo v školskom zariadení a pred ktorým vykonával v služobnom pomere pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca v škole zriadenej ministerstvom vnútra.  

 

Úspešný uchádzač poskytne na účel preukázania bezúhonnosti najneskôr do 30 dní po uzavretí pracovnoprávneho vzťahu regionálnemu úradu údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov prostredníctvom internetovej aplikácie.

POSTUP:

 1. Otvoriť si webovú stránku https://crinfo.iedu.sk/RISPortal/bezuhonnost/ (na tejto   stránke je postup aj uvedený).
 2. Keďže úspešný uchádzač ešte nemá prihlasovacie údaje, zaregistruje sa kliknutím na   tlačidlo „Registrácia“ a vyplní formulár so svojimi údajmi
 3. Po registrácii mu budú do 24 hodín zaslané prihlasovacie údaje na e-mail, ktorý uviedol v procese registrácie.
 4. Po prijatí prihlasovacích údajov sa na stránke uvedenej v prvom kroku prihlási kliknutím na „Prihlásenie“.
 5. Po prihlásení klikne na „Zadať nový súhlas“.
 6. POZORNE vyplní požadované údaje. V spodnej časti formulára klikne na tlačidlo „Pridať zamestnávateľa“ a vyhľadá školu (zadaním IČO alebo EDUID) a následne potvrdí výber školy zeleným tlačidlom „Vybrať“. Úspešný uchádzač, ktorý nastupuje do pracovnoprávneho vzťahu k viacerým zamestnávateľom určí jedného zamestnávateľa, ktorému regionálny úrad oznámi skutočnosť o splnení alebo nesplnení bezúhonnosti.
 7. Po pridaní zamestnávateľa v príslušnom riadku zvolí ako Účel súhlasu „Súhlas žiadateľa o zamestnanie“, nakoľko je úspešným uchádzačom na pozíciu pedagogického alebo odborného zamestnanca.
 8. Po kontrole zadaných údajov klikne na „Zapísať súhlas“ a následne sa v hornej časti stránky odhlási.

V zmysle § 15a, ods. 7 vyššie uvedeného zákona uchádzač o výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca preukazuje čestným vyhlásením

 1. bezúhonnosť
 2. skutočnosť, že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie, a
 3. skutočnosť, že na jeho osobu nie je podaná obžaloba

Regionálny úrad  na základe odpisu registra trestov oznámi zamestnávateľovi do 30 dní odo dňa doručenia odpisu registra trestov skutočnosť či úspešný uchádzač spĺňa alebo nespĺňa predpoklad bezúhonnosti. Obsah odpisu registra trestov sa zamestnávateľovi neoznamuje.

V zmysle § 15b ods. 7 vyššie uvedeného zákona ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec neposkytne na účel preukázania bezúhonnosti údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov, nepovažuje sa na účely tohto zákona za bezúhonného

          

Kontaktní  zamestnanci:

JUDr. Martin Eštočák, e-mail: martin.estocak@russ-po.sk

Bc. Natália Procházková, e-mail: natalia.prochazkova@russ-po.sk