Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Legislatíva v školskom stravovaní

Zákony a vyhlášky

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Vyhláška č. 21/2022 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii

Vyhláška č. 330/2009 Ministerstva školstva Slovenskej republiky o zariadení školského stravovania

Vyhláška č. 527/2007 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež

Vyhláška č. 533/2007 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

Vyhláška č. 585/2008 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení

Dodatok č. 1 k Štatútu Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie a Odporúčané výživové dávky pre obyvateľstvo v Slovenskej republike (9. revízia)

Usmernenia a smernice

Usmernenie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SK pre materské školy, základné školy a pre školy určené pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré sú zapojené do programu poskytovania pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a mlieka a mliečnych výrobkov, pokiaľ ide o spôsob úhrad za tieto poľnohospodárske výrobky medzi týmito školami na jednej strane a deťmi a žiakmi na strane druhej